Bài 1: Tải lên và cài đặt wordpress

Để vào trang quản trị cpanel bạn chọn như hình sau.

Link tải file cài đặt web:

Khi tải file lên các bạn tải vào thư mục Public-html

Sau khi tải file cài đặt lên bạn truy cập link cài đặt theo tên web của bạn.

ví dụ tên miền bạn là "facbook.com" thì bạn vào facebook.com/installer.php